Dick Blacquiere (1937) voelt, denkt en werkt vanuit de keramische traditie van Bernard Leach (1887-1979). Maar ook: 'los van de doem van de originaliteit'. (Maarten Doorman) Er mogen imperfecties zijn naar analogie van het leven. Een morrelend dilemma is daardoor steeds aanwezig: Waarom overtreffen soms de imperfecties het perfecte in schoonheid? Een niet aflatende zoektocht.

Ambachtelijkheid neemt in zijn werk een voorname plaats in. De keramiste Beate Reinheimer brengt haar werken vanuit die ambachtelijkheid prachtig onder woorden: 'Ambachtelijkheid is een stellingname tegen een overschatting van het denken in de wereld van de beeldende kunst. Zij is niet reactionair'.

Vanaf zijn vroegste keramische schreden (1976) koos hij er voor om keramiek te maken zodanig, dat geen andere associatie mogelijk was/is dan aarde gelouterd door hoog vuur. Zijn geliefde aanduiding 'eeuwigheidswaarde', werd de toonzetting voor de expositie in galerie π2 in België. Evenals nu, was ook vanaf dat eerste begin afwezig het zoeken naar trends en/of hypes. Daar niet mee bezig te zijn, ervaart hij niet als stilstand maar eerder als een contemplatief verwijlen bij zijn creaties. Hij ontdekte dat in het creëren van schoonheid, hoop en troost te vinden is, om staande te blijven in een steeds onoverzichtelijker wereld. Die troost is gelegen in de ervaring deel te hebben aan eigen sturing van geluk. Niet transcendent maar vanuit het zelf.

Is consistentie in zijn werk een term door anderen benoemd, zo is verdieping van zijn werk een logisch antwoord vanuit zijn hart. Ook in zijn lessen en workshops werkt hij vanuit deze filosofie. Schoonheid van de dingen als doel, techniek als middel.

18cm hoog, Ø12cm